BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VOOR HET HUREN VAN WOONRUIMTE. 
Definities:

Kulk: Kulk Verhuur & Verkoop Onroerend Goed te Rijswijk
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Kulk een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woon of bedrijfsruimte.
Huurbedrag: Het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder.

Artikel 1: De overeenkomst.
1.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het Kulk inschrijfformulier door opdrachtgever.
1.2 De opdrachtgever is verplicht geldige identiteitspapieren en een recente originele salarisspecificatie bij de inschrijving te overleggen.
1.3 Alle aanbiedingen van Kulk zowel schriftelijk als mondeling zijn vrijblijvend. Opdrachtgevers kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
1.4 Indien voor het huren van woonruimte een woonvergunning vereist is, dan zijn de kosten voor het verkrijgen van deze vergunning voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 2: De inschrijvingskosten.
2.1 De opdrachtgever is aan Kulk € 35,- exclusief 19% btw inschrijfgeld verschuldigd.
2.2 De opdrachtgever dient dit bedrag gelijktijdig met het ondertekenen van deze overeenkomst te voldoen, hetzij contant hetzij door overmaking op girorekening 9192319 t.n.v. Kulk Verhuur & Makelaardij te Rijswijk.
2.3 De inschrijving is een jaar geldig. Het inschrijfgeld wordt nimmer aan de opdrachtgever gerestitueerd.
2.4 Alle kosten die door Kulk worden gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van deze opdracht zijn voor rekening van Kulk.

Artikel 3: De werkzaamheden.
3.1 De werkzaamheden van Kulk vangen aan na betaling van het inschrijfgeld.
3.2 De door Kulk te verrichten werkzaamheden, bestaan uit: het adviseren en begeleiden bij het bezichtigen, alsmede het opmaken van de huurovereenkomst.

Artikel 4: De betalingen.
4.1 Indien Kulk er met succes in slaagt om woonruimte voor opdrachtgever te verwerven dan is, opdrachtgever respectievelijk. haar cliënte, hiervoor bemiddelingscourtage aan Kulk verschuldigd. Deze courtage dient bij acceptatie contant te worden voldaan en bedraagt voor studio’s, appartementen en woningen 1 maand huur en voor kamerverhuur ½ maand huur (bemiddelingscourtage is exclusief 19% btw).
4.2 Indien in de maandhuur servicekosten en/of gas- en elektrakosten zijn inbegrepen, wordt de bemiddelingscourtage hierover doorberekend.
4.3 Indien uit de bemiddeling door Kulk voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever een courtage conform de tarieven van de NVM verschuldigd.
4.4 De in lid 1 en 3 van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig aan Kulk verschuldigd.
4.5 Indien een nieuwe huurder na betaling van de waarborgsom de huurovereenkomst onverhoopt niet door laat gaan dan is deze in ieder geval de helft van de in lid 1 genoemde tarieven verschuldigd.
4.6 De woonruimte kan niet eerder worden betrokken dan nadat de bemiddelingscourtage, de borgen en de eerste maand huur aan Kulk zijn voldaan.
4.7 Eventuele gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van opdrachtgever komen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.
5.1 Kulk is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt.

Gaat u akkoord met deze voorwaarden? Dan kunt u hier inschrijven.